Regio Midden en Trafficking in Persons versterken samenwerking tegen mensenhandel in Suriname

De samenwerking tussen Regio Midden en de afdeling Trafficking in Persons (TIP) wordt versterkt door steeds van gedachten te wisselen over het fenomeen mensenhandel. Na gesprekken die gevoerd zijn tussen de regio Commandant Midden, de hoofdinspecteur N. Farina en het hoofd TIP, de inspecteur van politie L. Pinas kon worden overgegaan tot de presentatie over mensenhandel, waarna de verschillende afdelingshoofden en vertegenwoordigers van de ressorten binnen regio Midden hun ervaring ter zake mensenhandel hebben gedeeld met de afdeling TIP.
Er is veelal gefocust op het ontstaan van bardancings in de verschillende buurten waar buurtbewoners vaak genoeg last van overluidmuziek ondervinden. In deze dancings zijn er meestal vrouwelijke vreemdelingen die als gast van de bezoekers optreden. Verder is er informatie gedeeld over de verschillende verdragen waar de politieorganisatie rekening mee houdt bij het bestrijden van mensenhandel.
De intensieve samenwerking zal, volgens de regiocommandant, worden voortgezet in de verschillende goudvelden en houtconcessies binnen de regio.
Bij controle werkzaamheden in de diverse nachtclubs is gebleken dat er naast de voorwaarden die zijn opgenomen in het KKF uittreksel, zoals het verkopen van drank en het afspelen van muziek, dat ook kamers worden verhuurd aan vrouwen/ vreemdelingen die gasten (mannen) mogen ontvangen op de kamers. De politie doet een beroep op eigenaren van bardancings in geheel Suriname om zich te houden aan de voorwaarden die zijn opgenomen in het KKF uittreksel. Indien bij controle door politieambtenaren van de afdeling Trafficking in Persons wordt geconstateerd dat de bardancing wordt gebruikt als bordeel zal protocollair het verzoek aan de District Commissaris worden gedaan om over te gaan tot sluiting van de onderneming.

Bordeelhouder
Artikel 306 van het Surinaams Wetboek van Strafrecht:
Degene die van het opzettelijk teweegbrengen of bevorderen van ontucht door anderen met derden een beroep of een gewoonte maakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren en geldboete van de vierde categorie.
Strafverzwarende gevolgen
Artikel 306a

  1. De in de artikelen 296, 298 tot en met 303a, 304 en 305 bepaalde gevangenisstraffen worden met ten hoogste een derde verhoogd en de op de feiten gestelde geldboetes worden verhoogd naar de naast hogere categorie, indien het feit wordt gepleegd door twee of meerdere verenigde personen.
  2. De in de artikelen 290 tot en met 304 bepaalde gevangenisstraffen worden met ten hoogste een derde verhoogd en de op de feiten gestelde geldboetes worden verhoogd naar de naast hogere categorie, indien de schuldige het feit begaat tegen zijn kind, een kind over wie hij het gezag uitoefent, een kind dat hij verzorgt of opvoedt als behorend tot zijn gezin, zijn pupil, een aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of zijn minderjarige bediende of ondergeschikte.
  3. Indien een van de in de artikelen 296, 298 tot en met 303a, 304 en 305 omschreven misdrijven zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft of daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is, kan de gevangenisstraf met ten hoogste de helft worden verhoogd.
  4. Indien een van de in de artikelen 295 en 297 omschreven misdrijven zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft of daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is, kan gevangenisstraf van ten hoogste twintig jaren en geldboete van de vijfde categorie worden opgelegd.
  5. Indien van een van de in de leden 1 tot en met 4 omschreven misdrijven levensgevaar voor een ander te duchten is en het feit iemands dood ten gevolge heeft, kan levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste vijftig jaren worden opgelegd.